Уведомление за сайта

Adalperostraße 37
85737 Ismaning
Deutschland

Fon: +49 (0)89 / 99 65 53 0
Fax: +49 (0)89 / 96 34 46

Web: www.protina.com
Mail: international@protina.de

Юридически представител: Monika Tiedemann

Отговорник за съдържанието съгласно § 55(2) RStV: Васил Киров, БУЛГЕРМЕД ВЕ ООД, ул. "Бистришко шосе" № 7, 1756 София, България

Регистрационен номер и наименование на регистъра: Amtsgericht München HRB 1071

Идентификационен номер по ЗДДС: DE129443179

Регулаторен орган: Regierung von Oberbayern (Правителство на Горна Бавария) 

Правна декларация
Изключване на отговорността

PROTINA PHARMAZEUTISCHE GMBH, Исманинг, Германия е набавила данните на този уебсайт внимателно и в съответствие с настоящото ниво на познание. Въпреки това PROTINA PHARMAZEUTISCHE GMBH не може да даде, нито пряко, нито косвено, никакви гаранции по отношение на точността и/или пълнотата на предоставената или цитираната тук информация. Потребителят на този уебсайт приема, че използването му е единствено на негов/нейна собствен риск и че нито PROTINA PHARMAZEUTISCHE GMBH, нито която и да е друга страна, участвала в съставянето на информацията, поема отговорност за преки, косвени или последващи вреди от какъвто и да е вид. Това изключване на отговорността се отнася и за уебсайтове, които са свързани чрез хипервръзки с този уебсайт. Този уебсайт предоставя обща информация за продуктите и услугите на PROTINA PHARMAZEUTISCHE GMBH. При никакви обстоятелства той не замества индивидуалната медицинска консултация с подходящо обучени специалисти. За медицински въпроси и/или въпроси, свързани с указанията за употреба на нашите продукти, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт. 

Търговска марка

PROTINA PHARMAZEUTIC GmbH е собственик на правата върху търговските марки за всички споменати имена на продукти.

Авторско право

Copyright © PROTINA PHARMAZEUTISCHE GMBH, Ismaning. Германия. Всички права са запазени, по-специално правото на възпроизвеждане, превод, използване в електронни или механични системи и представяне на тази начална страница под каквато и да е форма. Това включва също така, но не се ограничава до всяка друга систематична оценка и разпространение на съдържанието на тази начална страница. Всяко използване на текстовете, програмите и изображенията, изцяло или частично, подлежи на предварително писмено разрешение от страна на PROTINA PHARMAZEUTISCHE GMBH.

Декларация за съгласие 

Посещавайки който и да е от уебсайтовете на PROTINA PHARMAZEUTISCHE GMBH, вие приемате условията и правните декларации, определени на този сайт. Моля, въздържайте се да посещавате нашите уебсайтове без предварително съгласие. 

Снимки

Изображенията, използвани на този уебсайт са от

  • shutterstock
  • istockphoto
  • gettyimages
  • Anna Rosa Krau / Lisa Ackesson / Modelwerk
  • AdobeStock
  • Andreas André

Design

Webdesign © by elements